By: Päästeamet

26. mai 2013

Mõned nipid ohutuks lõkketegemiseks

Lõke

Pilt:Internet

Pea kuu aja pärast on käes jaanipäev ja kindlasti proovivad paljud enne, kuidas edukalt lõket teha.

Tähtis

 

 • Küttekoldevälist lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga oma krundi piires, ohutus kauguses metsast ja hoonetest.

 • Lõke tuleb teha mittepõlevale pinnasele, läheduses peavad olema esmased tulekustutusvahendid ning seda ei tohi jätta hetkekski järelevalveta.

 • Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda kaks 6-kg tulekustutit, mida võivad asendada veeämbrid (kokku vähemalt 20l vett).

 • Peale põletamist tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

 • Lõkete tegemisel tuleb kindlasti järgida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte, näit. on mõnedes linnades jt. tiheasustustes lõkete tegemine täiesti keelatud.

 • Grillimisseadeldis peab olema mistahes hoonest või põlevmaterjalist vähemalt viie meetri kaugusel ning pideva järelevalve all.

 • Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeasutusega ning sellele kehtivad eraldi tuleohutusnõuded

 • Nõuete kohta saab täpsemat infot päästeteenistuse ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524.

Lõket tohib teha ...

 • ... ehitistest (majad, kuurid jne) ja põlevmaterjali hoiukohtadest (puuriidad, lauavirnad jne) vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.

 • ... vaid tuulevaikse ilmaga (kuni 1,5 m/s), arvestades ka tuule suunda.

 • ... mineraalsele pinnasele (nt muld, liiv, savi) ning lõke tuleb ümbritseda mittesüttiva pinnasega. Samuti peab jälgima, et lõkkest lenduda võivatest sädemetest ei tekiks kulupõleng ning ei süttiks hoone.

Kulu süütajale võib keelust üleastumise eest teha rahatrahvi kuni 18 000 krooni. Lisaks trahvisummale tuleb süüdlasel hüvitada ka keskkonnale tekitatud kahju, mis tule metsa levimise korral võib kujuneda üsna suureks.