By: Karl Haavasalu, advokaadibüroo Paul Varul vandeadvokaat

1. oktoober 2008

Tarbija õigused valmisreisil

Pilt:amergeog.com

Nagu elus üldse, nii juhtub ka reisimisega seonduvalt äpardusi ja ebaõnnestumisi, mille tagajärjel võib tekkida küsimusi selle kohta, kes, mille eest ja millises ulatuses vastutab.

Seetõttu ei teeks paha teada tähtsamat reisimise õigusliku olemuse kohta juba enne valmisreisi ostmist.

Olulisemad pakettreisilepingu põhimõtted on kindlaks määratud Euroopa Ühenduse Nõukogu 13.06.1991 direktiivis nr. 90/314/EEC ning on sealt üle võetud võlaõigusseaduse §-des 866-882 sisalduvasse regulatsiooni.

Kõigepealt tõstatub küsimus, mis asi on pakettreisileping. Sellise lepingu alusel kohustub reisikorraldaja kas ühele või mitmele reisijale osutama reisiteenuste kogumi ning reisijad kohustuvad selle eest tasuma. Et tegemist saaks olla pakettreisilepinguga, peab osutatavasse kuuluma vähemalt kaks järgnevatest teenustest: veo-, majutus- või muu teenus, mis ei ole vaadeldav kummagi kõrvalteenusena (näiteks ekskursioonide korraldamine kohapeal, merel purjelauaga sõitma õpetamine jmt).

Võlaõigusseaduse sätted on suhteliselt reisijakesksed. See tähendab, et kõrvale on kaldutud klassikalisele lepinguõigusele iseloomulikust poolte võrdsuse põhimõttest. Nii tuleneb seadusest, et reisija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on tühised ehk algusest peale kehtetud ja nende asemel kuuluvad kohaldamisele võlaõigusseaduses kehtivad reeglid.

Sätete reisijakesksust näitavad ka järgmised reisija jaoks olulised ja soodsad põhimõtted. Esiteks, kui valmisreisi vahendab mõni teine isik (näiteks müüb vahendaja A reisikorraldaja B poolt kokku pandud reisi), vastutavad reisija ees nii korraldaja kui ka vahendaja. Teiseks, kuni reisi alguseni võib reisija anda lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Sellisel reisija õiguste ja kohustuste üleandmisel eeldatakse reisikorraldaja nõusolekut.

Kolmandaks, reisikorraldaja vastutab lepingu täitmise eest sõltumata sellest, kas kohustused peab täitma tema ise või keegi teine. Seega ei saa reisikorraldaja reisi ebaõnnestumise korral vabandada ennast välja sellega, et teatud osa reisist ära jäämise või ebaõnnestumise põhjustas koostööpartner.

Kui korraldaja on müünud valmisreisi, milles osa teenuseid pakuvad koostööpartnerid, vastustab korraldaja ka nende tegevuse eest. Neljandaks, reisi ebaõnnestumisel lepingu mittenõuetekohase täitmise pärast reisikorraldaja poolt on võimalik temalt nõuda ka mittevaralise kahju hüvitamist kasutult kulutatud puhkuseaja eest.

Samuti on pakettreisilepingule iseloomulik reisikorraldaja kohustus anda teavet. Nii tuleb reisijat teavitada sihtkohast, tasu suurusest, majutusest, toitlustusest, passi-, viisa-, kindlustus- ja tervishoiualastest nõudmistest. Sellise infoga dokumenti nimetatakse reisikirjelduseks. Selles sisalduvad andmed on reisikorraldajale siduvad (neid ei tohi muuta), välja arvatud juhul, kui korraldaja ja reisija lepivad eraldi kokku teisiti või kui reisikirjelduses on ette nähtud selles sisalduva informatsiooni muutmise võimalus ja reisijale on andmete muutumisest enne lepingu sõlmimist teatatud.

Seega ei ole lubatav olukord, kus reisikirjelduses sisaldub info ühepoolse muutmise võimalus ning infot muudetakse reisi toimumise ajal. Vahemärkuse korras olgu öeldud, et enamik pakettreisilepinguga seonduvates vaidlustest ongi põhjustatud reisikirjelduses toodu ja tegelikult pakutu erinevustest (kas jõutakse liiga hilja lubatud sihtkohta või on hotell või toitlustamine eelnevalt lubatust kehvem).

Juhul kui reisijale midagi reisi käigus ei meeldi, tuleks sellest kohe reisiteenuse vahetule osutajale ja reisikorraldajale teada anda; põhjendada, mis ei meeldi, ning nõuda lepingu nõuetekohast täitmist. Olulise rikkumise korral võib reisija lepingu ülesütlemise läbi ära lõpetada. Selle tagajärjel kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid ta võib siiski nõuda mõistlikku hüvitist osutatud või veel osutatavate reisiteenuste eest. Siiski vabaneb lepingu üles öelnud reisija ka sellise hüvitise tasumise kohustusest, kui tal puudub igasugune huvi osutatud või veel osutatavate reisiteenuste vastu.

Enne pakettreisilepingu sõlmimist on seega mõttekas hoolikalt tutvuda reisikirjelduse ja muu informatsiooniga. See aitab vältida ebaõnnestumisi puhkuse veetmisel. Sest teatavasti armastame me kõik puhkamist ja on kurb, kui mõni puhkus enda teadmatuse tõttu untsu läheb.

Allikas: Reisibüroo Estravel reisiajakiri Estraveller juuni 2008- juuli 2008.a.

Related News: